Ogólne warunki dostaw

I. DEFINICJE
1. OWD–niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
2. Umowa – umowa sprzedaży zawarta przez Dostawcę i Kupującego wraz z załącznikami, w tym OWD.
3. Produkt – produktbędący przedmiotem sprzedaży w ramach Umowy.
4. Dostawca – Styropoz Sp. z o.o.
5. Kupujący – dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny nabywający Produkty od Dostawcy.
6. Zamówienie – pisemne zamówienie złożone przez Kupującego, zawierające elementy określone w punkcie II.3.OWD, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na skutek podpisania umowy przez Strony albo na skutek złożonego przez Kupującego i przyjętego przez Dostawcę Zamówienia.
2. Zamówienie nie będzie skutecznie złożone przez Kupującego w przypadku braku jego akceptacji przez Dostawcę. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia ze strony Dostawcy nie będzie rozumiany jako przyjęcie Zamówienia.
3. Zamówienie musi zawierać poniżej wskazane dane:
a) dane Kupującego: imię i nazwisko lub firmę Kupującego, NIP, jego adres, dokładny adres dostawy (wraz z kodem pocztowym), czytelnie imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Dostawcą,
b) czytelne imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Kupującego do potwierdzenia w imieniu Kupującego odbioru Produktu,
c) precyzyjne oznaczenie zamówionego Produktu (specyfikacja techniczna, rodzaj, ilość, itp.),
d) podpis Kupującego lub podpis osoby upoważnionej do złożenia Zamówienia,
e) preferowana data dostawy i warunki dostawy.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia Kupującego zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w potwierdzeniu Zamówienia.
5. Zamówienia przyjmowane są przez Dział Obsługi Klienta w dni robocze, przez 24h na dobę. Zamówienia, które wpłyną do Działu Obsługi Klienta do godziny 12.00, uważane są za zamówienia złożone w danym dniu roboczym. Zamówienia, które wpłyną po godzinie 12.00 uznawane są za przyjęte w następnym dniu roboczym.
6. Kupujący ma prawo zmiany lub anulowania Zamówienia jedynie w następujących przypadkach i na
wskazanych poniżej zasadach:
a) zmiana lub anulowanie Zamówienia na Produkty o wymiarach standardowych możliwa jest w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę;
b) w razie zmiany Zamówienia czas jego realizacji liczony jest od momentu złożenia zmienionego Zamówienia;
c) Strony wyłączają możliwość zmiany lub anulowania Zamówienia na Produkty o wymiarach niestandardowych.
7. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na adres podany na zamówieniu. W przypadku przekierowania dostawy pod inny adres, koszty transportu ponosi Kupujący.

III. WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawy będą się odbywać na zasadach określonych w Umowie lub Zamówieniu.
2. Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę w przypadku opóźnień w zapłacie przez Kupującego jakichkolwiek należności na rzecz Dostawcy.
3. Dostawca może zmienić wcześniej uzgodnione terminy dostaw z powodu siły wyższej oraz w przypadku zaistnienia trudności logistycznych lub zmniejszenia możliwości przewoźników. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałych przeszkodach określając nowy termin dostawy, który musi nastąpić nie później niż 14 dni od początkowej daty dostawy.
4. Dostawca nie zapewnia rozładunku towaru. Kupujący zobowiązany jest zapewnić rozładunek i pokryć w całości jego ewentualne koszty.
5. W przypadku realizacji dostaw przez Dostawcę, rozładunek towaru musi zostać zakończony w ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu do miejsca dostawy. Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty wynikające z przekroczenia powyższego czasu rozładunku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
1. Kupujący upoważnia Dostawcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Kupującego.
2. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT.
3. Faktury będą przesyłane do Kupującego po dostawie Produktu.
4. Za termin płatności Strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
5. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, Kupujący uiścić na rzecz Dostawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
6. Przeniesienie prawa własności Produktu następuje z chwilą uregulowania przez Kupującego na rzecz Dostawcy wszelkich należności pieniężnych.

V. REKLAMACJE
1. W momencie dostawy i rozładunku Kupujący jest zobowiązany dokonać weryfikacji ilościowej dostarczanego Produktu, a nieprawidłowości winien wpisać do dokumentu dostawy (pod rygorem utraty zgłaszania roszczeń ilościowych w późniejszym czasie).
2. W przypadku, gdy jakość dostarczonego Produktu nie odpowiada specyfikacji określonej w Deklaracji Właściwości Użytkowych, wówczas Kupujący, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dostawy Produktu, poinformuje o tym pisemnie Dostawcę. Po upływie ww. terminu Kupujący traci prawo do reklamacji. Każda reklamacja jakościowa zostanie przesłana do Dostawcy wraz z dokumentacją zdjęciową Produktu uznanego za wadliwy.
3. Dostawca powiadomi Kupującego o decyzji co do złożonej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji od Kupującego.
4. Jeśli reklamacja ilościowa lub jakościowa okaże się zasadna, wówczas Dostawca wedle własnego wyboru dostarczy Produkt bez wad, usunie istniejące wady na własny koszt lub dokona stosownej korekty ilościowej na wystawionej  Kupującemu fakturze, co będzie uznane za zaspokojenie roszczeń reklamacyjnych Kupującego.

VI. SIŁA WYŻSZA I AWARIE
1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności z tytułu częściowego bądź całkowitego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, a w szczególności: skrajnych warunków atmosferycznych, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi lub inną klęską żywiołową, jak również działaniami wojennymi, konfliktami lokalnymi, zamieszkami, strajkami, aktami terrorystycznymi, reakcją jądrową lub skażeniem radioaktywnym, zakłóceniami w dostawach surowców, załamaniem produkcji bądź dystrybucji, wprowadzenia embargo lub innej decyzji władz państwowych bądź lokalnych ograniczających import lub eksport, w przypadku gdy wymienione okoliczności bezpośrednio lub pośrednio wpływają na realizację Umowy.W takiej sytuacji termin realizacji zobowiązań wynikających z Umowy zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej.
2. W przypadku jakiejkolwiek awarii w zakładzie Dostawcy, Dostawca wolny będzie od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie wynikającym z awarii.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana Umowy, Zamówienia oraz innych dokumentów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z Umowy nie przekroczy ceny Produktu objętego reklamacją. Strony wyłączają prawo Kupującego do dochodzenia dodatkowego odszkodowania, obejmującego w szczególności szkody następcze lub pośrednie, utracone korzyści, w tym utratę dochodów lub zysków.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
4. Niniejsze OWD mogą ulec zmianom dokonywanym przez Dostawcę. Aktualna wersja OWD jest dostępna na stronie Dostawcy www.styropoz.pl.

Adres firmy

ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań
Tel. +48 (61) 842 57 67
E-mail info@styropoz.pl

Kontakt

Biuro czynne pn-pt w godz. 7:00-16:00
Zamówienia przyjmujemy pn-pt w godz. 8:00-16:00

Kontakt

Biuro czynne pn-pt w godz. 7:00-16:00
Zamówienia przyjmujemy pn-pt w godz.
8:00-16:00

Copyright © Styropoz 2018  |  Firma Styropoz najaktywniej działa na terenie Wielkopolski.

Projekt i wykonanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo